środa, 22 maja 2024
Imieniny: PL: Emila, Neleny, Romy| CZ: Emil
Glos Live
/
Nahoru

Nie pełnomocnik, a koordynator do spraw Polonii i Polaków za granicą | 12.03.2024

Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska powołała Roberta Tyszkiewicza na utworzone właśnie stanowisko koordynatora do spraw Polonii i Polaków za granicą. – Senat będzie się mógł lepiej opiekować Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą i rozdysponować środki na ich wsparcie  – powiedziała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. 

Ten tekst przeczytasz za 4 min. 15 s
Robert Tyszkiewicz został koordynatorem ds. Polonii i Polaków za granicą. Fot. Hubert Pielas/Kancelaria Senatu

W poniedziałek 11 marca zostało powołane do życia stanowisko koordynatora do spraw Polonii i Polaków za granicą, które ostatecznie zastąpiło istniejący od 2019 roku urząd pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą. Koordynatorem został Robert Tyszkiewicz z Białegostoku, który był posłem na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych (2011-2015). W 2023 nie został wybrany do Sejmu na kolejną kadencję, ale po wyborach został doradcą marszałek Senatu ds. Polonii, a następnie koordynatorem ds. Polonii i Polaków za granicą.
– Bardzo się cieszę, że Senat będzie się mógł lepiej opiekować Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą i rozdysponować środki na ich wsparcie – powiedziała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska na poniedziałkowej konferencji prasowej, podczas której ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”.

Podkreśliła, że po kilkuletniej przerwie do budżetu Kancelarii Senatu wracają środki – 10 milionów zł – na realizację zadań na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Dodała, że podstawowym celem konkursu będzie sprawiedliwe i transparentne rozdzielenie tych pieniędzy między organizacje polonijne. Zachęcała do udziału w konkursie zarówno organizacje już długo działające, jak i te, które dopiero teraz zaczną funkcjonować dzięki środkom z Senatu.

– Głównym kryterium przyznawania środków będzie merytoryczna ocena – dodała marszałek Senatu. Dlatego też powołała Roberta Tyszkiewicza na koordynatora ds. spraw Polonii i Polaków za granicą, który m.in. będzie koordynować działania dotyczące zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, nadzorować prace Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu i innych podmiotów wykonujących takie zadania zlecone przez marszałka Senatu, a także przygotowywać propozycje działań i inicjatyw na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Robert Tyszkiewicz wyjaśnił, że konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024” rozpoczął się 11 marca 2024 r., nabór wniosków ruszy 18 marca, a zakończy 15 kwietnia.

– Mamy nadzieję, że w połowie maja konkurs zostanie już rozstrzygnięty i wkrótce potem zwycięskie organizacje otrzymają wsparcie – podkreślił. Główne kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2024 r. to aktywizacja młodego pokolenia, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych, wsparcie Polaków na Wschodzie, edukacja polonijna, popularyzacja kultury polskiej, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą i promocja Polski. Składane oferty zadań muszą się wpisać w jeden z tych kierunków.

Oferty mogą składać wyłącznie zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 95% kosztów całego projektu, a wysokość postulowanej dotacji nie może być niższa niż 50 tys. zł ani wyższa niż 200 tys. zł.

Oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. W ogłoszeniu o konkursie określono także kryteria oceny ofert i ich wagę. Komisja, oprócz rekomendacji finansowych, wskaże również liczbę punktów przyznanych poszczególnym ofertom.

Wzór oferty realizacji zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz zasady dokonywania oceny formalnej ofert znajdują się w zarządzeniu Szefa Kancelarii Senatu, a szczegóły konkursu i zasad jego realizacji – w ogłoszeniu. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając mail na adres: polonia2024@senat.gov.pl lub dzwoniąc pod dedykowany nr tel. +48 22 694 99 22.


Może Cię zainteresować.