niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: PL: Kamili, Kamila, Marcelego| CZ: Karolína
Glos Live
/
Nahoru

Informace o zpracování osobních údajů – POL - PRESS, s.r.o.

 
V rámci činnosti společnosti POL - PRESS, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 27255, identifikační číslo 26792575, sídlem Čapkova 200/7, 737 01 Český Těšín (dále jen „společnost"), dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob. Společnost v souvislosti s tímto zpracováním vystupuje v roli správce, což znamená, že sice na jednu stranu určuje účel a prostředky zpracování, na druhou stranu však za toto zpracování osobních údajů odpovídá. Jednou z povinností společnosti coby správce je povinnost předat osobám, jejichž osobní údaje zpracovává, informace o tomto zpracování, přičemž právě za tímto účelem je zveřejňován tento dokument. Tento dokument má tedy za cíl vás informovat o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu jsou tyto údaje předávány či zpřístupňovány a v neposlední řadě jaké máte v souvislosti s tímto zpracováním vůči společnosti práva.

Jak je uvedeno výše, v rámci své činnosti společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob. Tento dokument ze své povahy poskytuje základní obecný přehled o zpracování osobních údajů společností. V případě, že máte zájem o detailnější informace, neváhejte se na společnost obrátit prostřednictvím emailové adresy: info@glos.live


A. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Společnost i s ohledem na charakter své činnosti dbá na to, aby zpracovávala osobní údaje pouze v přiměřeném rozsahu, potažmo se jakékoli zpracování snaží minimalizovat. Společnost v rámci své činnosti obvykle zpracovává osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a bydliště, a dále v některých případech navíc v rozsahu data narození, kontaktních údajů (email, telefonní číslo), podobizny a informací získaných v souvislosti s činností společnosti. 

Pokud chcete znát konkrétní osobní údaje zpracovávané o vaší osobě, kdykoli se můžete na společnost obrátit, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@glos.live


B. Na základ jakých důvodů a za jakými účely jsou osobní údaje zpracovávány?

Společnost, zpracovává vaše osobní údaje jen tehdy, je-li k tomu dán některý z právních důvodů. V rámci činnosti společnosti nedochází k žádnému zpracování, k němuž by byl nezbytný váš souhlas. Veškeré zpracování probíhá na základě jiných právních důvodů, a to:
zpracování na základě plnění smlouvy;
zpracování na základě zákona či s ohledem na plnění právních povinností správce;
zpracování na základě oprávněného zájmu správce.


B.1. Zpracování na základě plnění smlouvy

Osobní údaje na základě tohoto důvodu společnost zpracovává, pokud byla mezi vámi a společností uzavřena smlouva, která nemusí být nutně písemná. Jedná se zejména o případy, kdy společnost vám nebo vy společnosti poskytuje jakékoli plnění – nejčastěji poskytování služeb či dodávání zboží. Toto zpracování je nezbytné s ohledem na splnění takové smlouvy. 


B.2. Zpracování na základě zákona či s ohledem na plnění právních povinností

Ke zpracování osobních údajů na základě tohoto důvodu dochází kdykoli tehdy, kdy je společnosti zákonem stanovena povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Typickým případem tohoto zpracování je například plnění daňových, účetních, evidenčních a archivačních povinností dle jednotlivých zákonů apod.

Okrajově, když v takovém případě se nejedná primárně o problematiku zpracování osobních údajů, pod toto zpracování spadají i případy zveřejňování vaší podobizny a dalších informacích v rámci činnosti společnosti, kterou je zpravodajská a vydavatelská činnost, kdy toto je zpravidla zveřejňováno na základě ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku. 

I v tomto případě společnost dbá na to, aby osobní údaje byly zpracovávány v minimálním rozsahu po minimální možnou dobu.


B.3. Zpracování na základě oprávněného zájmu

Společnost může vaše osobní údaje zpracovávat i tehdy, je-li toto zpracování v jejím oprávněném zájmu a toto zpracování je přiměřené vzhledem k vašim základním právům a svobodám.

Příkladem tohoto zpracování může být zpracování pro účely zpravodajské a vydavatelské činnosti, které nelze podřadit pro zpracování na základě plnění právních povinností nebo smlouvy. 

Pokud máte pocit, že k jakémukoli zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti dochází neoprávněně, máte právo proti tomuto zpracování podat námitku, přičemž je povinností společností prokázat, že tomu tak není a že zpracování je oprávněné. Pokud to společnost neprokáže, je povinna s takovým zpracováním přestat.


B.5. Další informace k důvodům a účelům zpracování

Ohledně konkrétních informací týkajících se důvodů a účelu zpracování se můžete kdykoli na společnost obrátit prostřednictvím emailové adresy: info@glos.live


C. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou společností zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování. Například zpracování vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy probíhá po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle této smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu.

V konkrétnostech je opět možné se na společnost obrátit prostřednictvím emailové adresy: info@glos.live


D. Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány?

Společnost získává osobní údaje buď přímo od vás, nebo v návaznosti na svou zpravodajskou činnost, kdy v takovém případě nelze zdroje jednoznačně definovat. 


E. Komu jsou osobní údaje předávány či zpřístupňovány?

Společnost osobní údaje v odůvodněných případech zpřístupňuje osobám, které se jakýmkoli způsobem podílejí na jeho činnosti. Společnost v zásadě nepředává vaše osobní údaje třetím osobám.

F. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti určitá níže uvedená práva, která společnost zaručuje.


F.1. Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost s žádostí o další informace obrátit.


F.2. Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny. Jedná se o případy překlepů ve jménech apod.


F.3. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány, 
využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti, a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo 
domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


F.4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost omezit, pokud:

popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti stejně poskytli), 
vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 
vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.


F.5. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté společnost přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval. 


F.6. Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


G. Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči společnosti uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu info@glos.live

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.