czwartek, 21 września 2023
Imieniny: PL: Darii, Mateusza, Wawrzyńca| CZ: Matouš
Glos Live
/
Nahoru

Urodzóno w kurloku | 26.12.2019

Chodzym po posiónku u Janiczków na Górsku, kónsek od Gadzi Dziury i skludzóm elektycznego pastyrza. Oto niedowno na wiosne żech go nacióngoł, coby tu owce mógły trowe wypaść. Teraz już zaś roz za razym nawijóm na szpule tóm pstrokatóm linke przepleciónóm ciynkim drótkym, tak jako sie na kłymbko czasu nawijajóm dni, tydnie, miesiónce i roki naszych żywotów.

Ten tekst przeczytasz za 5 min. 15 s
Fot. Michoł
 
 
Nikiedy to idzie fajnie, ale ponikiedy trzeba linke procno wyplantować z torek abo krzoków ostrynżyn. Oto niedowno żech siedzioł w noc świyntojańskóm przi ogiynku i grzeboł w nim patykym, a tu już na prziszły tydziyń Wilija. Słónko sie lyniwie wygrzebało spoza kopców, ale teraz przipiyko tak, jako by to ani nie była drugo połówka grudnia. Trowa sie na nowo zazielyniła i jeszcze aji jakosi mucha mi kole ucha zabrzynczała. „Dziwny jest ten świat” naisto by teraz powiedziała pani Janiczkowa, kiero tu miyszko w chałpce na Górsku i umiy przefajnie opowiadać, jako to kiejsi hań downi bywało. Przedwczorym obchodziła swojóm dziewiyndziesióntke i tóż, aż to tu dozwijóm, to sie za nióm stawiym, coby ji rynkóm potrzónść i złożyć życzynia na ty jeji urodziny i już aji na ty zbliżajónce sie Świynta.


***
Mało Anna sie urodziła na Soszowie do rodziny Pilchów. Jeji tatowie, jak uciekali przed biydóm z wiślańskij doliny do jeszcze wiynkszej biydy na gróniach, to se kupili staróm już wtedy drzewiónke na Branculi, kónsek nad Łobieszónkóm, kaj sie ludzie wieszać chodzili. Dzisio w tym miejscu stoji szumne schrónisko turystyczne Lepiarzówka. Ta jejich chałpka z poczóntku nimiała ani kumina, była jeszcze kurlokym. Dym z polyniska uciekoł z izby do siyni, a potym dwiyrzami na pole. Ponikiedy sie mu też nie bardzo chciało i wtedy było trzeba na ziymi siodać, bo inyczyj szczypało w oczy. W izbie już była jakosi delówka, ale w kumorze jeszcze nolepa z udeptanej gliny. Elekryki nie było i świycliło sie szczypami z twardego bukowego drzewa. W izbie było pełno ludzi, a przez zime aji zwierzónt. Kury było trzeba schować przed mrozym, a jak sie maciora kiej w zimie oprosiła, to aji tóm świńskóm rodzinke było ponikiedy trzaba do izby przigarnyć. Ta maciora była ale kulturano i umiała sie aji do szafliczka wysmolić. Dziecek też przibywało i tóż po trzech w łóżku lygowały. Jak pani Janiczkowa spómino, ani sie przi tym nie kopały. To dzisio ty nasze dzieciaczyska, ledwo wedle sebie na gałczu siednóm, to już sie sturkajóm.


*** 

W swoich siedmiu rokach szła pani Janiczkowa na swojóm piyrszóm słóżbe do Wojewodów na dole w Jaworniku. Tam gazdóm dziacka wachowała i w chałpie skludzała. Miała to stamtónd o kupe bliżyj do jawornickij szkoły, kaj tak rada chodziła, bo była bystro, ochotno do nauki i ciekawo świata. Ponikiedy ale, jak było wiyncyj roboty, to jóm gazdowie do szkoły nie puszczali. „Wtedy żech se tak z godzinke popłakała, ale potym to już było dobre” wspómino. Ku tatóm na Soszów mogła se zónść tak na dwie czy trzi godzinki dycki w niedziele. Po trzech rokach słóżby w Jaworniku poszła na dalszóm słóżbe do swoji starszej siostry, kiero sie wydała na Stożek, też ji cosi pumóc i dziecka powachować. Potym, jak już była starszo, to jóm posłali na słóżbe do Nydku na Dziołek do Ciynciałów, moich prastarzików. Tam jóm mieli okropnie radzi, bo była szykowno, ochotno i pracowito. Tam ji też Ciynciałka aji prziszłego chłopa namówiła i Anna Pilchówna sie potym wydała za Janiczka z Bajcarki, prowie w połówce cesty miyndzy Dziołkym a Soszowym. Tam też młodzi Janiczkowie gazdowali. Tam chowali krowy, prosioki i drób, ukłodali zimnioki i kwaki do kup przikrytych słómóm, czetynóm i ziymiom, na kiere w zimie było trzeba jeszcze śniyg nagarnyć, coby ty kupy nie przemarzły i uchowały swojóm zawartość aż do wiosny. Z drugij stróny już tam na Bajcarce potym aji elektryka była i u Janiczków se kupili piyrszóm w okolicy telewize, na kieróm sie chodzywali dziwać sómsiedzi aż kansi z dołu ze Stańkuli i Potoka. Urodziły sie im sztyry cery: Danka, Wanda, Brónka i Janka. Przi starości o gazdówke, chałpe i dziecka naszła se pani Janiczkowa jeszcze czas aji na kulture. Chodziła do dziedziny do Dómu PZKO, grała w teatrzyku, kiery prowadziła Aniela Kupcowa i do dzisio biere udział w spotkaniach Klubu Kobiet. W szejesióntym dziewióntym roku sie Janiczkowie przekludzili na drugóm stróne Nydku, tu na Górsko, blisko ku granicy z Wyndrynióm. Tu już była murowano chałpa, stónd już było bliżyj do dziedziny i dziywczynta nie musiały tak daleko pieszo do szkoły chodzić. Ale ta nejmłodszo Janka, kierej wtedy były dwa roku, jeszcze dłógo brzynczała, że chce iść nazod do „dómeczku” na Bajcarke.


***

Skóńczyłech zwijani pastyrza i dzwóniym u Janiczków. Prziszła mi odewrzić cera pani Janiczkowej – Brónka i woło mame, coby prziszła ku dwiyrzómi. Pani Janiczkowa je jeszcze na swoje roki fest gibko i już za pore sekund wchodzi do siyni drobno sylwetka gaździnki, kiero sie urodziła jeszcze w kurloku i kieróm jako dziecko wiater kansi na żerdzi w dzichcie kolyboł. Ani wierzić sie nie chce, jak sie świat może zmiynić w cióngu jednego żywota ludzkigo. Czas pokrył już ji twarz drobnóm pajynczynóm zmarszczek, ale nie zdołoł zgasić tego blasku dzieciństwa w jejich oczach, tego blasku w kierym sie odbijo czysto ludzko duszo. Czas nie wzión pani Janiczkowej ani tego lehutkigo tajymnego uśmiychu, z kierym sie dziwo na świat. Tego magicznego uśmiychu gorolskij Mony Lizy.Może Cię zainteresować.